PRIVACY POLICY

POLITYKA PRYWTNOŚĆI SKLEPU INTERNETOWEGO GREYHOUNDCANDLE

 

Niniejszy dokument ma charakter informacyjny, co oznacza, że nie jest on źródłem obowiązków (nie jest umową ani regulaminem) dla osób dokonujących zakupów w GREYHOUNDCANDLE. Celem Polityki jest jasne zaprezentowanie zasad funkcjonowania GREYHOUNDCANDLE, a także zasad postępowania z danymi osobowymi i ich przetwarzania. 

GREYHOUNDCANDLE przestrzega restryktywnej polityki bezpieczeństwa danych osobowych. Są one u nas bezpieczne i dokładamy wszelkich starań, aby poziom ten z roku na rok był coraz wyższy. Wierzymy, że zapoznanie się z naszą polityką prywatności pozwoli poczuć się bezpieczniej i cieszyć zakupami.

 I. Definicje

 

 1. Administrator Danych Osobowych (dalej: „Administrator” lub „ADO”). – GREYHOUND GROUP SPÓŁKA Z O.O.Bankowy 2, 00-095 Warszawa, NIP: 5252788929, REGON: 383285649, Sąd Rejonowy dla M.ST. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego o numerze KRS: 0000785004, kapitał zakładowy 5.000 PLN, BDO:000357980;   
  dane kontaktowe: adres e-mail: shop@greyhoundcandle.com, nr tel.: +48 730 66 22 22 (opłata jak za połączenie standardowe - wg. cennika właściwego operatora).
 1. Dane Osobowe – wszelkie informacje o zidentyfikowanej lub możliwej do zidentyfikowania osobie fizycznej,
  osobie którą można bezpośrednio lub pośrednio zidentyfikować, w szczególności na podstawie identyfikatora takiego jak imię i nazwisko, numer identyfikacyjny, dane o lokalizacji, identyfikator internetowy lub jeden bądź kilka szczególnych czynników określających fizyczną, fizjologiczną, genetyczną, psychiczną, ekonomiczną, kulturową lub społeczną tożsamość osoby fizycznej, które są:
  a) gromadzone za pośrednictwem Sklepu Internetowego (w tym z wykorzystaniem plików cookies lub podobnej technologii) lub innych kanałów komunikacji z Użytkownikiem;
  b) uzyskane w oparciu o aktywność Użytkownika w Internecie.
 1. Polityka – niniejsza polityka prywatności Sklepu Internetowego.
 2. Regulamin Sklepu Internetowego – Regulamin Sklepu Internetowego opublikowany pod adresem https://greyhoundcandle.pl/regulamin
 1. RODO – Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE.
 1. Sklep Internetowy – PL, GREYHOUNDCANDLE.COM, GREYHOUNDCANDLE.DE, GREYHOUNDCANDLE.FR
 1. Użytkownik - osoba fizyczna odwiedzająca Sklep Internetowy lub korzystająca z jednej albo kilku usług czy funkcjonalności opisanych w Polityce.

 

II. System ochrony Danych Osobowych

 

 1. ADO gromadzi i przetwarza przez możliwie najkrótszy czas wyłącznie niezbędne Dane Osobowe w związku z korzystaniem przez Użytkownika ze Sklepu Internetowego.
 2. ADO zastosował środki techniczne i organizacyjne zapewniające ochronę przetwarzanych danych zgodne z wymaganiami określonymi w obowiązujących przepisach o ochronie danych osobowych, w szczególności: rozporządzeniu Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 29 kwietnia 2004 r. w sprawie dokumentacji przetwarzania danych osobowych oraz warunków technicznych i organizacyjnych, jakim powinny odpowiadać urządzenia i systemy informatyczne służące do przetwarzania danych osobowych; wytycznych Generalnego Inspektora Ochrony Danych Osobowych; Rozporządzeniu Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (tj. RODO).
 3. ADO, uwzględniając stan wiedzy technicznej, koszt wdrażania oraz charakter, zakres, kontekst i cele przetwarzania oraz ryzyko naruszenia praw lub wolności osób fizycznych o różnym prawdopodobieństwie wystąpienia i wadze, stosuje odpowiednie środki techniczne i organizacyjne zapewniające ochronę przetwarzanych Danych Osobowych adekwatne do tego ryzyka oraz kategorii danych objętych ochroną, w tym ochronę przed niedozwolonym lub niezgodnym z prawem przetwarzaniem oraz przypadkową utratą, zniszczeniem lub uszkodzeniem.
 4. Administrator w stosownym przypadku stosuje:
  1. pseudonimizację oraz szyfrowanie danych osobowych,
  2. zdolność do ciągłego zapewnienia poufności, integralności, dostępności i odporności systemów i usług przetwarzania,
  3. zdolność do szybkiego przywrócenia dostępności danych osobowych i dostępu do nich w razie incydentów,
  4. regularne testowanie, mierzenie i ocenianie, skuteczności stosowanych środków.
 5. System IT Sklepu Internetowego oraz procedury wewnątrzfirmowe spełniają wszelkie standardy ochrony Danych Osobowych.
 6. Dostęp do Danych Osobowych, mają tylko osoby uprawnione i przeszkolone w zakresie ich ochrony.
 7. Każda osoba fizyczna, działająca z upoważnienia Administratora, która ma dostęp do Danych Osobowych, przetwarza je wyłącznie na polecenie Administratora, chyba że wymagają od niej tego przepisy prawa.

 

 III. Cel i czas przechowywania Danych Osobowych

 A. REJESTRACJA W SERWISIE I KONTO

 

 1. W trakcie rejestracji Użytkownik podaje dane niezbędne do założenia konta w Sklepie Internetowym, wyrażając tym samym zgodę na ich przetwarzanie.
 2. W trakcie rejestracji Użytkownik może dobrowolnie podać dodatkowe dane, wyrażając tym samym zgodę na ich przetwarzanie.
 3. Zarejestrowany Użytkownik uczestniczy w programie lojalnościowym i uzyskuje rabaty za wcześniej dokonane zakupy.
 4. Zarejestrowany i zalogowany Użytkownik ma możliwość weryfikacji statusu złożonego zamówienia i historii zakupów dokonanych w Sklepie Internetowym.
 5. Zarejestrowany i zalogowany Użytkownik w każdej chwili może samodzielnie poprawiać, uzupełniać lub usunąć Dane Osobowe ze Sklepu Internetowego.
 6. Dane Osobowe Użytkownika podane w związku z rejestracją konta przez Użytkownika w Sklepie Internetowym, a także inne dane Użytkownika w związku z jego aktywnością w Sklepie Internetowym
  (w szczególności: adres IP lub inne identyfikatory oraz informacje gromadzone za pośrednictwem plików cookies lub innych podobnych technologii, imię i nazwisko; adres poczty elektronicznej; numer telefonu kontaktowego; adres [ulica, numer domu, numer lokalu, kod pocztowy, miejscowość, kraj], adres zamieszkania/prowadzenia działalności/siedziby [jeżeli jest inny niż adres dostawy], nr rachunku bankowego,
  a w przypadku Klientów niebędących konsumentami dodatkowo nazwa firmy oraz numer identyfikacji podatkowej [NIP]) są lub mogą być przetwarzane przez ADO w następujących celach:
  1. świadczenie usług w zakresie prowadzenia i obsługi konta Użytkownika w Sklepie Internetowym (art. 6 ust. 1 lit. b RODO);
  2. prowadzenie konta Użytkownika oraz umożliwienie Użytkownikowi korzystania z innych usług dostępnych w Sklepie Internetowym (a 6 ust. 1 lit. b RODO);
  3. działania marketingowe, analityczne i statystyczne ADO lub jego partnerów (tj. podmiotów trzecich wymienionych w pkt XIII. lit. E oraz pkt XIV. lub innych stron trzecich, z którymi ADO współpracuje), np. prezentowanie reklam i ofert (rabatów), także dostosowywanych do Użytkownika w oparciu o profilowanie (tj. uproszczoną analizę aktywności Użytkownika na Stronie Internetowej) w celu poprawy stosowanych rozwiązań oraz świadczonych usług (ar 6 ust. 1 lit. f RODO);
  4. działania techniczne i administracyjne ADO związane z zarządzaniem Sklepem Internetowym ( 6 ust. 1 lit. f RODO);
  5. ustalenie, obrona i dochodzenie roszczeń, które mogą powstać w ramach relacji między Użytkownikiem
   a ADO oraz inne cele, które są niezbędne do realizacji prawnie uzasadnionych interesów ADO lub strony trzeciej ( 6 ust. 1 lit. f RODO).
 7. Podanie Danych Osobowych jest dobrowolne, jednak wymagane, aby dokonać rejestracji Użytkownika
  w Sklepie Internetowym oraz zrealizowania zamówienia zgodnie z Regulaminem Sklepu Internetowego
 8. Dane Osobowe przetwarzane są co do zasady przez okres korzystania przez Użytkownika z konta w Sklepie Internetowym, a w przypadku działań marketingowych - do czasu wniesienia przez Użytkownika sprzeciwu, chyba że przepisy prawa będą zobowiązywać ADO do dłuższego przetwarzania tych danych lub ADO będzie przechowywać je dłużej na wypadek potencjalnych roszczeń (tj. przez okres ich przedawnienia określony przepisami prawa) lub na wypadek innych celów wynikających z realizacji prawnie uzasadnionych interesów.
 9. Dane Osobowe mogą zostać usunięte po trzech latach od ostatniej aktywności Użytkownika w Sklepie Internetowym.
 10. W przypadkach, o których mowa w pkt III. lit. A ust. 8 i 9 powyżej decyduje dłuższy termin przechowywania Danych Osobowych.
 11. Informacje o ewentualnym przekazywaniu Danych Osobowych do państw trzecich (spoza Europejskiego Obszaru Gospodarczego) zostały szczegółowo opisane w pkt V. poniżej.
 12. Prawa jakie przysługują Użytkownikowi w związku z przetwarzaniem Danych Osobowych zostały szczegółowo opisane w pkt VI. poniżej

 B. ZŁOŻENIE ZAMÓWIENIA

 1. W trakcie składania zamówienia Użytkownik proszony jest o podanie danych niezbędnych do realizacji zamówienia, które w przypadku zarejestrowanych i zalogowanych Użytkowników częściowo pobierane są automatycznie z danych podanych przy rejestracji.
 2. Dane Osobowe podane przez Użytkownika w związku ze złożeniem zamówienia, ale również inne zebrane w związku z jego aktywnością w Sklepie Internetowym i korzystaniem z usług Sklepu Internetowego
  (w szczególności: adres IP lub inne identyfikatory oraz informacje gromadzone za pośrednictwem plików cookies lub innych podobnych technologii, imię i nazwisko; adres poczty elektronicznej; numer telefonu kontaktowego; adres [ulica, numer domu, numer lokalu, kod pocztowy, miejscowość, kraj], adres zamieszkania/prowadzenia działalności/siedziby [jeżeli jest inny niż adres dostawy], nr rachunku bankowego,
  a w przypadku Klientów niebędących konsumentami dodatkowo nazwa firmy oraz numer identyfikacji podatkowej [NIP]) są lub mogą być przetwarzane w następujących celach:
  1. realizacji zamówienia Użytkownika i wykonania zawartej umowy – w szczególności potwierdzenia złożenia zamówienia i dokonania rezerwacji produktu (jeśli taka opcja jest dostępna i Użytkownik ją wybrał) lub wysłania produktu do Użytkownika albo do wybranego punktu odbioru, jak również skontaktowania się
   z Użytkownikiem w tej sprawie ( 6 ust. 1 lit. b RODO);
  2. działania marketingowe, analityczne i statystyczne ADO lub jego partnerów (tj. podmiotów trzecich wymienionych w pkt XIII. lit. E oraz pkt XIV. lub innych stron trzecich, z którymi ADO współpracuje), np. prezentowanie reklam i ofert (rabatów), także dostosowywanych do Użytkownika w oparciu o profilowanie
   (tj. uproszczoną analizę aktywności Użytkownika na Stronie Internetowej) w celu poprawy stosowanych rozwiązań oraz świadczonych usług ( 6 ust. 1 lit. f RODO);
  3. działania techniczne i administracyjne ADO związane z zarządzaniem Sklepem Internetowym ( 6 ust. 1 lit. f RODO);
  4. ustalenie, obrona i dochodzenie roszczeń, które mogą powstać w ramach relacji między Użytkownikiem
   a ADO oraz inne cele, które są niezbędne do realizacji prawnie uzasadnionych interesów ADO lub strony trzeciej ( 6 ust. 1 lit. f RODO);
  5. wystawienie i przechowywanie faktur i dokumentów księgowych oraz rozpatrywanie reklamacji i zwrotów
   w terminie i formie określonych w przepisach (art. 6 ust. 1 lit. c RODO);
 3. Podanie przez Użytkownika Danych Osobowych jest dobrowolne, jednak konieczne, aby złożyć zamówienie.
 4. W celu realizacji zamówienia Dane Osobowe Użytkownika przetwarzane są przez ADO przez okres wykonywania umowy, a także przez czas wymagany przez przepisy prawa (w szczególności ze względów podatkowych lub rachunkowych), w przypadku działań marketingowych - do czasu wniesienia przez Użytkownika sprzeciwu, chyba, że dłuższy czas wynika z ich przechowywania na wypadek ewentualnych roszczeń przez okres przedawnienia określony przepisami prawa lub na wypadek innych celów wynikających z realizacji prawnie uzasadnionych interesów Administratora. W każdym przypadku decyduje dłuższy termin przechowywania Danych Osobowych.
 5. Informacje o ewentualnym przekazywaniu Danych Osobowych do państw trzecich (spoza Europejskiego Obszaru Gospodarczego) zostały szczegółowo opisane w pkt V. poniżej.
 6. Prawa jakie przysługują Użytkownikowi w związku z przetwarzaniem Danych Osobowych zostały szczegółowo opisane w pkt VI. poniżej.

 

C. PŁATNOŚCI

 1. Sklep Internetowy współpracuje z następującymi operatorami płatności:
  1. Blue Media S.Az siedzibą w Sopocie,
  2. PayU S.A. z siedzibą w Poznaniu,
 2. Sklep Internetowy umożliwia dodatkowe formy płatności, t.j.: karty płatnicze: Visa, Visa Electron, MasterCard, MasterCard Electronic, Maestro.
 3. W przypadku wystąpienia konieczności zwrotu środków za transakcję dokonaną przez Użytkownika kartą płatniczą, sprzedający dokona zwrotu na rachunek bankowy przypisany do karty płatniczej Użytkownika.
 4. Dane przechowywane są przez okres 5 lat od zakończenia roku kalendarzowego następującego po roku w którym wystawiono dokument sprzedaży, zgodnie ze stosownymi przepisami regulującymi czas przechowywania dokumentów księgowych.

D. MARKETING/NEWSLETTER

 1. W przypadku subskrypcji newslettera oraz wyrażenia zgody na jego otrzymywanie w procesie rejestracji lub składania zamówienia, Użytkownik podaje adres e-mail, na który przesyłane będę informacje handlowe ze Sklepu Internetowego.
 2. Użytkownik w każdej chwili może zrezygnować z newslettera logując na swoje konto w Sklepie Internetowym lub klikając link anulujący subskrypcję, znajdujący się w stopce każdego newslettera.
 3. Dane Osobowe Użytkownika, w tym podane w związku z subskrypcją newslettera, są lub mogą być przetwarzane w następujących celach:
  1. realizacja umowy o świadczenie newslettera ( 6 ust. 1 lit. b RODO);
  2. działania marketingowe, analityczne i statystyczne ADO lub jego partnerów (tj. podmiotów trzecich wymienionych w pkt XIII. lit. E oraz pkt XIV. lub innych stron trzecich, z którymi ADO współpracuje), np. prezentowanie reklam i ofert (rabatów), także dostosowywanych do Użytkownika w oparciu o profilowanie
   (tj. uproszczoną analizę aktywności Użytkownika na Stronie Internetowej) w celu poprawy stosowanych rozwiązań oraz świadczonych usług ( 6 ust. 1 lit. f RODO);
  3. ustalenie, obrona i dochodzenie roszczeń, które mogą powstać w ramach relacji między Użytkownikiem
   a ADO oraz inne cele, które są niezbędne do realizacji prawnie uzasadnionych interesów ADO lub strony trzeciej ( 6 ust. 1 lit. f RODO).
 4. Podanie przez Użytkownika Danych Osobowych jest dobrowolne, jednak konieczne, aby zapisać się na Newsletter.
 5. Dane Osobowe Użytkownika przetwarzane są przez ADO przez okres konieczny do wykonywania umowy (rezygnacji z newslettera), wniesienia przez Użytkownika sprzeciwu, a także przez czas wymagany przez przepisy prawa (w szczególności ze względów podatkowych lub rachunkowych), chyba, że dłuższy czas wynika z ich przechowywania na wypadek ewentualnych roszczeń przez okres przedawnienia określony przepisami prawa lub na wypadek innych celów wynikających z realizacji prawnie uzasadnionych interesów Administratora. W każdym przypadku decyduje dłuższy termin przechowywania Danych Osobowych.
 6. Informacje o ewentualnym przekazywaniu Danych Osobowych do państw trzecich (spoza Europejskiego Obszaru Gospodarczego) zostały szczegółowo opisane w pkt V. poniżej.
 7. Prawa jakie przysługują Użytkownikowi w związku z przetwarzaniem Danych Osobowych zostały szczegółowo opisane w pkt VI. poniżej.
 8. Adres e-mail jest przekazywany i przetwarzany wyłącznie w celu wysłania e-maili do: operatora serwisu EmailLabs – Vercom Spółka Akcyjna z siedzibą w Poznaniu, KRS: 0000535618.

 

E. FORMULARZ REKLAMACYJNY

 1. Dane Osobowe podane przez Użytkownika w związku ze złożeniem reklamacji poprzez formularz reklamacyjny i zebrane w ewentualnej dalszej komunikacji, są lub mogą być przetwarzane w następujących celach:
  1. rozpatrzenie reklamacji Użytkownika, prowadzenie ksiąg rachunkowych oraz rozliczeń z tytułu rozpatrzonych reklamacji ( 6 ust. 1 lit. c RODO);
  2. ustalenie, obrona i dochodzenie roszczeń, które mogą powstać w ramach relacji między Użytkownikiem
   a ADO oraz inne cele, które są niezbędne do realizacji prawnie uzasadnionych interesów ADO lub strony trzeciej ( 6 ust. 1 lit. f RODO).
 2. Podanie przez Użytkownika Danych Osobowych jest dobrowolne, jednak konieczne, aby złożyć reklamację.
 3. Dane Osobowe Użytkownika będą przetwarzane przez ADO przez okres realizacji reklamacji, a także przez czas wymagany przez przepisy prawa (w szczególności ze względów podatkowych lub rachunkowych) chyba, że dłuższy czas wynika z ich przechowywania na wypadek ewentualnych roszczeń przez okres przedawnienia określony przepisami prawa lub na wypadek innych celów wynikających z realizacji prawnie uzasadnionych interesów Administratora. W każdym przypadku decyduje dłuższy termin przechowywania Danych Osobowych.
 4. Informacje o ewentualnym przekazywaniu Danych Osobowych do państw trzecich (spoza Europejskiego Obszaru Gospodarczego) zostały szczegółowo opisane w pkt V. poniżej.
 5. Prawa jakie przysługują Użytkownikowi w związku z przetwarzaniem Danych Osobowych zostały szczegółowo opisane w pkt VI. poniżej.

 

F. FORMULARZ KONTAKTOWY

 1. Dane Osobowe podane przez Użytkownika za pośrednictwem formularza kontaktowego i zebrane
  w ewentualnej dalszej komunikacji, są lub mogą być przetwarzane w następujących celach:
  1. komunikacja z Użytkownikiem i udzielenie odpowiedzi na wiadomość Użytkownika ( 6 ust. 1 lit. f RODO);
  2. w zależności od treści komunikacji z Użytkownikiem, podjęcie działań na żądanie Użytkownika przed zawarciem stosownej umowy ( 6 ust. 1 lit. b RODO);
  3. w zależności od treści wiadomości Użytkownika – działania marketingowe, analityczne i statystyczne Administratora lub partnerów (podmiotów trzecich wymienionych w pkt XIII. lit. E oraz pkt XIV.) lub innych tzw. stron trzecich, z którymi współpracuje ADO ( 6 ust. 1 lit. f RODO);
  4. ustalenie, obrona i dochodzenie roszczeń, które mogą powstać w ramach relacji między Użytkownikiem
   a ADO oraz inne cele, które są niezbędne do realizacji prawnie uzasadnionych interesów ADO lub strony trzeciej ( 6 ust. 1 lit. f RODO).
 2. Podanie przez Użytkownika Danych Osobowych jest dobrowolne, jednak konieczne, aby skutecznie komunikować się ze Sklepem Internetowym.
 3. Dane Osobowe Użytkownika będą przetwarzane do czasu zakończenia komunikacji z Użytkownikiem,
  a w przypadku działań marketingowych - do czasu wniesienia sprzeciwu przez Użytkownika, chyba że przepisy prawa będą zobowiązywać ADO do dłuższego przetwarzania tych danych lub ADO będzie przechowywać je dłużej na wypadek potencjalnych roszczeń, przez okres ich przedawnienia określony przepisami prawa lub na wypadek innych celów wynikających z realizacji prawnie uzasadnionych Administratora. W każdym przypadku decyduje dłuższy termin przechowywania Danych Osobowych.
 4. Informacje o ewentualnym przekazywaniu Danych Osobowych do państw trzecich (spoza Europejskiego Obszaru Gospodarczego) zostały szczegółowo opisane w pkt V. poniżej.
 5. Prawa jakie przysługują Użytkownikowi w związku z przetwarzaniem Danych Osobowych zostały szczegółowo opisane w punkcie VI. poniżej.

G. PROFILE W MEDIACH SPOŁECZNOŚCIOWYCH

 1. Dane Osobowe Użytkownika, w tym które pozostawia odwiedzając profile Sklepu Internetowego
  w mediach społecznościowych (m.in. komentarze, polubienia, identyfikatory internetowe) są lub mogą być przetwarzane w następujących celach:
  1. działania marketingowe, analityczne i statystyczne w postaci umożliwienia Użytkownikowi aktywności na profilu, efektywnego prowadzenia przez ADO profilu poprzez przedstawianie informacji o podejmowanych inicjatywach i innej aktywności oraz w związku z promowaniem różnego rodzaju wydarzeń, usług oraz produktów (w tym partnerów (podmioty trzecie wymienione w pkt XIII. lit. E oraz pkt XIV.) lub innych tzw. stron trzecich, z którymi współpracujemy) ( 6 ust. 1 lit. f RODO);
  2. ustalenie, obrona i dochodzenie roszczeń, które mogą powstać w ramach relacji między Użytkownikiem
   a ADO oraz inne cele, które są niezbędne do realizacji prawnie uzasadnionych interesów ADO lub strony trzeciej ( 6 ust. 1 lit. f RODO).
 2. Podanie przez Użytkownika Danych Osobowych jest dobrowolne, jednak konieczne, aby w pełni korzystać z funkcjonalności profili Sklepu Internetowego w mediach społecznościowych.
 3. Dane Osobowe Użytkownika będą przetwarzane przez okres niezbędny dla zrealizowania w.w. celów lub do czasu skutecznego wniesienia przez Użytkownika sprzeciwu, a także przez czas wymagany przez przepisy prawa (w szczególności ze względów podatkowych lub rachunkowych) chyba, że dłuższy czas wynika z ich przechowywania na wypadek ewentualnych roszczeń przez okres przedawnienia określony przepisami prawa lub na wypadek innych celów wynikających z realizacji prawnie uzasadnionych interesów Administratora.
  W każdym przypadku decyduje dłuższy termin przechowywania Danych Osobowych.
 4. Informacje o ewentualnym przekazywaniu Danych Osobowych do państw trzecich (spoza Europejskiego Obszaru Gospodarczego) zostały szczegółowo opisane w pkt V. poniżej.
 5. Prawa jakie przysługują Użytkownikowi w związku z przetwarzaniem Danych Osobowych zostały szczegółowo opisane w punkcie VI. poniżej.

 

IV. Odbiorcy danych Użytkownika

 1. Każdorazowy katalog odbiorców Danych Osobowych przetwarzanych przez Administratora wynika przede wszystkim z zakresu usług, z jakich korzysta Użytkownik.
 2. Katalog odbiorców danych wynika również ze zgody Użytkownika lub z przepisów prawa oraz doprecyzowywany jest w wyniku działań podejmowanych przez Użytkownika w Sklepie Internetowym.
 3. W przetwarzaniu Danych Osobowych Użytkownika w ograniczonym zakresie mogą brać udział partnerzy Administratora, w szczególności podmioty, które technicznie wspomagają prowadzenie Sklepu Internetowego, w tym komunikację z Użytkownikami, dostawcy usług hostingu lub usług teleinformatycznych, przewoźnicy lub pośrednicy realizujący przesyłki zamówień, podmioty obsługujące płatności elektroniczne lub płatności kartą płatniczą w Sklepie Internetowym, podmioty oferujące zawarcie umowy o kredyt konsumencki, firmy, które serwisują oprogramowanie, wspierają Administratora w kampaniach marketingowych, jak również dostawcy usług prawnych i doradczych.
 4. W ramach działalności marketingowej (reklamowej) Administrator korzysta z usług podmiotów trzecich, które stosują w Sklepie Internetowym pliki cookies lub podobne technologie. Katalog tych podmiotów został szczegółowo wskazany w pkt XIII. lit. E oraz pkt XIV.

 

V. Przekazywanie danych Użytkownika do państw trzecich (spoza Europejskiego Obszaru Gospodarczego)

 1. W ramach korzystania przez Administratora z narzędzi wspierających jego bieżącą działalność (udostępnianych np. przez firmę Google), Dane Osobowe Użytkownika mogą być przekazywane do państwa spoza Europejskiego Obszaru Gospodarczego, w którym podmiot z nim współpracujący utrzymuje narzędzia służące do przetwarzania Danych Osobowych przy współpracy z Administratorem.
 2. Odpowiednie zabezpieczenia przekazywanych Danych Osobowych zostały zapewnione przez Administratora poprzez zastosowanie standardowych klauzul ochrony danych przyjętych na mocy decyzji Komisji Europejskiej oraz umów powierzenia danych do przetwarzania, spełniających wymogi RODO.
 3. W przypadku przekazywania danych do państw spoza Europejskiego Obszaru Gospodarczego, Administrator dokłada wszelkich starań, żeby jego partnerzy zapewniali odpowiedni poziom ochrony poprzez zapewnienie dodatkowych zabezpieczeń bezpieczeństwa Danych Osobowych.
 4. Użytkownik ma prawo uzyskać kopię stosowanych przez Administratora zabezpieczeń dotyczących transferu Danych Osobowych do państwa trzeciego – w tej sprawie powinien skontaktować się z Administratorem.

VI. Prawa przysługujące Użytkownikowi

 1. Każdemu Użytkownikowi przysługuje w każdym czasie prawo do:
  1. wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa);
  2. przenoszenia Danych Osobowych, które dostarczył Administratorowi i które są przetwarzane w sposób zautomatyzowany, a przetwarzanie odbywa się na podstawie zgody lub na podstawie umowy oraz w sposób zautomatyzowany;
  3. dostępu do Danych Osobowych (w tym w szczególności otrzymania informacji, które Dane Osobowe są przetwarzane lub ich kopii, celach przetwarzania, kategoriach odnośnych Danych Osobowych, informacji
   o odbiorcach lub kategoriach odbiorców, którym dane te zostały lub zostaną ujawnione, planowanym okresie przechowywania danych osobowych bądź kryteriach ustalenia tego okresu, informacji o prawie do żądania od administratora sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania Danych Osobowych oraz wniesienia sprzeciwu, informacji o prawie do wniesienia skargi do organu nadzorczego, a jeśli dane nie zostały zebrane od Użytkownika – informacji o ich źródle, a także informacji, o których mowa w pkt V. powyżej);
  4. żądania sprostowania Danych Osobowych,
  5. żądania ograniczenia przetwarzania Danych Osobowych, w przypadkach, o których mowa w art. 18 RODO;
  6. żądania usunięcia Danych Osobowych w okolicznościach, o których mowa w art. 17 RODO;
  7. cofnięcia każdej wyrażonej Administratorowi zgody w dowolnym momencie, przy czym cofnięcie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania dokonywanego przez Administratora przed jej cofnięciem;
  8. wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania Danych Osobowych Użytkownika dokonywanego w celu realizacji prawnie uzasadnionych interesów Administratora lub strony trzeciej (jeżeli nie ma innych ważnych prawnie uzasadnionych podstaw przetwarzania nadrzędnych wobec interesów Użytkownika).
 2. Jeżeli Dane Osobowe Użytkownika są przetwarzane na potrzeby marketingu bezpośredniego, Użytkownik ma prawo w dowolnym momencie wnieść sprzeciw wobec przetwarzania jego Danych Osobowych na potrzeby takiego marketingu (w tym profilowania) w zakresie, w jakim przetwarzanie jest związane z takim marketingiem bezpośrednim.

 

 VII. Odnośniki do innych stron internetowych

 1. Sklep Internetowy może zawierać odnośniki do innych stron internetowych.
 2. Administrator nie ma wpływu na sposób przetwarzania Danych Osobowych przez te strony i zachęca Użytkownika by ten zapoznał się z regulaminami i politykami prywatności stosowanymi dla innych stron internetowych.
 3. Niniejsza Polityka dotyczy tylko wskazanych w niej działań Administratora.

 VIII. Zmiana niniejszej polityki prywatności

 1. Administrator może w przyszłości zmienić Politykę.
 2. W przypadku zmiany Polityki Administrator każdorazowo umieści w ramach strony Sklepu Internetowego informację o takiej zmianie, publikując nową wersję Polityki opatrzoną stosowną datą.

 

IX. Pliki cookies

 1. Pliki cookies („cookies”) stanowią dane informatyczne, w szczególności pliki tekstowe, które przechowywane są w urządzeniu końcowym Użytkownika Sklepu Internetowego.
 2. Administrator stosuje w ramach Sklepu Internetowego technologię plików cookies lub funkcjonalności do niej zbliżone.
 3. Pliki cookies pobierane są automatycznie po wejściu przez Użytkownika na stronę Sklepu Internetowego.
 4. Użytkownik odwiedzający stronę Sklepu Internetowego ma możliwość wyboru zakresu stosowania technologii plików cookies, a następnie wyrażenia stosownej zgody.
 5. W zależności od wybranego zakresu stosowania technologii plików cookies, za jej pośrednictwem mogą być zbierane informacje o Użytkowniku, w szczególności o sposobie korzystania przez Użytkownika ze Sklepu Internetowego, zainteresowaniach Użytkownika, czy też wyświetlania określonych reklam.
 6. W ramach Sklepu Internetowego stosowane są dwa zasadnicze rodzaje plików cookies: „sesyjne” (session cookies) oraz „stałe” (persistent cookies).
 7. Cookies „sesyjne” są plikami tymczasowymi, które przechowywane są w urządzeniu końcowym Użytkownika do czasu wylogowania, opuszczenia strony internetowej lub wyłączenia oprogramowania (przeglądarki internetowej).
 8. „Stałe” pliki cookies przechowywane są w urządzeniu końcowym Użytkownika przez czas określony w parametrach plików cookies lub do czasu ich usunięcia przez Użytkownika.
 9. W ramach Sklepu Internetowego stosowane są następujące rodzaje plików cookies:
  1. „niezbędne” pliki cookies, umożliwiające korzystanie z usług dostępnych w ramach Sklepu Internetowego (w szczególności uwierzytelniające pliki cookies, wykorzystywane do usług wymagających uwierzytelniania);
  2. pliki cookies służące do zapewnienia bezpieczeństwa (w szczególności wykorzystywane do wykrywania nadużyć w zakresie uwierzytelniania w ramach Sklepu Internetowego);
  3. „wydajnościowe” pliki cookies (umożliwiające zbieranie informacji o sposobie korzystania ze stron internetowych Sklepu Internetowego);
  4. „funkcjonalne” pliki cookies (umożliwiające „zapamiętanie” wybranych przez Klienta ustawień i personalizację interfejsu Sklepu Internetowego);
  5. „reklamowe” pliki cookies (umożliwiające dostarczanie Użytkownikowi treści reklamowych dostosowanych do jego zainteresowań).
 10. W przypadku, gdy Użytkownik nie zgadza się na umieszczanie na swoim urządzeniu plików cookies może zablokować ich umieszczenie odpowiednio konfigurując swoja przeglądarkę internetową.
 11. W przypadku zablokowania przez Użytkownika plików cookies pochodzących ze Sklepu Internetowego, Administrator nie może zagwarantować jego poprawnego działania.
 12. Użytkownik, który zgadza się na umieszczanie na swoim urządzeniu plików cookies, ale po zakończeniu odwiedzin w Sklepie Internetowym chciałby je skasować, może to zrobić korzystając z tej możliwości
  w ramach przeglądarki internetowej.
 13. Użytkownik korzystający ze Sklepu Internetowego ma możliwość wyboru zakresu stosowania technologii plików cookies, a następnie wyrażenia stosownej zgody odpowiadającej wybranemu zakresowi.
 14. W zależności od tego na jaki zakres stosowania technologii plików cookies Użytkownik wyraził zgodę, pliki cookies zbierają różnego rodzaju informacje, które co do zasady nie stanowią Danych Osobowych (nie pozwalają na identyfikację Użytkownika); niektóre informacje, w zależności od ich zawartości i sposobu wykorzystania, mogą jednak zostać powiązane z konkretną osobą (poprzez przypisanie pewnych zachowań konkretnemu Użytkownikowi w szczególności poprzez powiązanie ich z danymi podanymi przy rejestracji konta w Sklepie Internetowym), a tym samym zostać uznane za Dane Osobowe. Dotyczy to w szczególności plików cookies, na których stosowanie Użytkownik wyraził zgodę podczas korzystania ze Sklepu Internetowego (np. cookies marketingowe).
 15. W stosunku do informacji zbieranych przez pliki cookies, które mogą zostać powiązane z konkretną osobą, zastosowanie znajdują postanowienia Polityki, w szczególności dotyczące praw osoby, której dane dotyczą, odbiorców danych oraz ich przekazywania do państw trzecich (spoza Europejskiego Obszaru Gospodarczego).
 16. Informacja dotycząca zasad stosowania plików cookies, w tym także możliwości wyboru zakresu stosowania technologii plików cookies i wyrażenia stosownej zgody, jest udostępniana w treści klauzuli informacyjnej o zrozumiałej i łatwo dostępnej formie, sformułowanej jasnym i prostym językiem, wyświetlanej przede wszystkim podczas pierwszej wizyty w Sklepie Internetowym (tzw. „baner plików cookies”).

 

X. Podstawa prawna stosowania plików cookies

 1. Uzyskiwanie i przechowywanie informacji z wykorzystaniem plików cookies, za wyjątkiem sytuacji, gdy jest to konieczne dla zapewnienia prawidłowego działania Sklepu Internetowego oraz realizacji jego podstawowych funkcji (tj. dostarczenia usługi świadczonej drogą elektroniczną na podstawie art. 173 ust. 3 pkt 2 ustawy z dnia 16 lipca 2004 r. Prawo telekomunikacyjne), jest możliwe wyłącznie na podstawie zgody Użytkownika
 2. W zależności od aktualnie wdrożonych i udostępnionych rozwiązań i możliwości technicznych, wybór zakresu stosowania technologii plików cookies oraz ewentualne wyrażenie stosownej zgody przez Użytkownika jest możliwe przede wszystkim podczas pierwszej wizyty w Sklepie Internetowym z poziomu banera plików cookies, który pojawia się w widocznym i łatwo dostępnym miejscu.
 3. Użytkownik może w każdej chwili zmienić wybrany zakres stosowania technologii plików cookies w panelu Ustawienia w Sklepie Internetowym; Administrator nie może zagwarantować wtedy poprawnego działania wszystkich części Sklepu Internetowego.
 4. Stosowanie poszczególnych rodzajów cookies może zostać zablokowane przez Użytkownika również
  z poziomu przeglądarek internetowych.
 5. Ewentualne wycofanie przez Użytkownika zgody na cookies nie wpływa na zgodność z prawem dotychczasowych czynności Administratora, dokonanych na podstawie zgody przed jej wycofaniem.
 6. W zakresie, w jakim pliki cookies zawierają Dane Osobowe Użytkownika – podstawą prawną ich przetwarzania jest 6 ust. 1 lit. f RODO.
 7. W przypadku marketingu dot. produktów i usług Administratora oraz jego partnerów (podmiotów trzecich wymienionych w pkt XIII. lit. E oraz pkt XIV.) lub innych tzw. stron trzecich, z którymi Administrator współpracuje, podmioty te nie biorą udziału w przetwarzaniu danych Użytkownika; w zakresie w jakim podmioty te mogą mieć bezpośredni dostęp do tych informacji podstawę prawną stanowi 6 ust. 1 lit. f RODO lub dobrowolna zgoda Użytkownika.
 8. W zakresie w jakim funkcjonalności i Dane Osobowe zebrane przez pliki cookies są konieczne do prawidłowego świadczenia Użytkownikowi usług w ramach Sklepu Internetowego – podstawą prawną ich przetwarzania jest 6 ust. 1 lit. b RODO.
 9. W sytuacji, w której pliki cookies umożliwią komunikację z Użytkownikiem w celach marketingowych podstawą działania jest dodatkowa, dobrowolna zgoda Użytkownika na taką komunikację; zgodę taką Użytkownik może zawsze wycofać (jednak bez wpływu na zgodność z prawem dotychczasowych działań Administratora dokonanych na podstawie zgody przed jej wycofaniem.).

 

XI. Cel stosowania plików cookies

 1. Pliki cookies stosowane są, aby zapewnić prawidłowe działanie Sklepu Internetowego, a także realizację ich kluczowych funkcji.
 2. Celem stosowania plików cookies nie jest wywołanie wobec Użytkownika skutków prawnych lub istotne wpłynięcie na jego decyzje.
 3. W zależności od tego na jaki zakres stosowania technologii plików cookies Użytkownik wyrazi zgodę, pliki cookies mogą ułatwić Użytkownikowi korzystanie ze Sklepu Internetowego (w szczególności poprzez „zapamiętanie podanych informacji, dostosowanie zawartości do preferencji).
 4. Pliki cookies służą zwiększeniu bezpieczeństwa Sklepu Internetowego poprzez pomoc w zwalczaniu nadużyć (ad fraud) oraz użyteczności i personalizacji zawartości Sklepu Internetowego w tym prezentowania (również za pośrednictwem przeglądarki, np. webpush), tworzenia, przyznawania i realizacji reklam, ofert, promocji, rabatów dedykowanych danemu Użytkownikowi.
 5. W zależności od wybranego przez Użytkownika zakresu stosowania technologii plików cookies oraz wyrażonej zgody, za pomocą technologii plików cookies stosowanej w Sklepie Internetowym możliwe jest zapoznawanie się przez Administratora z preferencjami Użytkownika.
 6. Treści reklamowe mogą być także dopasowane do lokalizacji urządzenia, z którego korzysta Użytkownik, jeżeli pozwala na to wybrany zakres stosowania plików cookies i wyrażona zgoda.
 7. W oparciu o pliki cookies Administrator może się także posługiwać technologią pozwalającą na dotarcie
  z przekazem reklamowym do Użytkowników, którzy wcześniej odwiedzili Sklep Internetowy podczas korzystania przez z innych stron internetowych.

 XII. Sprzeciw

 1. Użytkownik może sprzeciwić się działaniom Administratora opartym na danych osobowych pochodzących
  z plików cookies w celach opisanych powyżej, w zakresie w jakim podstawą działań Administratora jest prawnie uzasadniony interes (np. 6 ust. 1 lit. f RODO).
 2. W każdej chwili Użytkownik może zmienić zakres stosowania technologii plików cookies i wycofać wcześniej wyrażoną zgodę (jednak bez wpływu na zgodność z prawem dotychczasowych działań Administratora dokonanych na podstawie zgody przed jej wycofaniem oraz prowadzenia komunikacji, na którą Administrator uzyskał dodatkowe zgody (np. webpush)).
 3. W razie wątpliwości co do zakresu stosowania plików cookies oraz wykorzystywania informacji pozyskanych przy ich użyciu Użytkownik może skontaktować się z Administratorem.

 
XIII. Rodzaje plików cookies

 1. Pliki cookies wykorzystywane w Sklepie Internetowym nie są szkodliwe ani dla Użytkownika ani dla urządzenia końcowego wykorzystywanego przez niego.
 2. Zgodnie z pkt IX ust. 7 oraz 8 Polityki w Sklepie Internetowym używane są dwa rodzaje plików cookies: sesyjne oraz stałe.

 

A. SERWER SKLEPU INTERNETOWEGO

 1. System informatyczny, z którego korzysta Sklep Internetowy automatycznie gromadzi w logach dane związane z urządzeniem, z którego korzysta Użytkownik odwiedzając Sklep Internetowy.
 2. Dane te gromadzone są jedynie w celach statystycznych i dotyczą: typu urządzenia, systemu operacyjnego, rodzaju przeglądarki internetowej, rozdzielczości ekranu, głębi kolorów, IP, dostawcy usług internetowych, czy adresu wejścia na stronę Sklepu Internetowego i są wykorzystywane jedynie w procesie optymalizacji Sklepu Internetowego.
 3. Dane te nie są łączone z danymi podanymi, o których mowa w pkt III Polityki i stanowią jedynie materiał do analizy statystycznej i mechanizmów korygowania błędów systemowych.
 4. Sklep Internetowy korzysta z serwerów:
 5. OVH SPÓŁKA Z O.O. z siedzibą we Wrocławiu (KRS: 0000220286; NIP: 8992520556),
 6. SHOPER SPÓŁKA AKCYJNA z siedzibą w Krakowie (KRS: 0000395171; NIP: 9452156998)

- a firmy te nie mają bezpośredniego dostępu do Danych Osobowych i nie przetwarzają ich w żaden sposób.

 1. Dane są przetwarzane przez 24 miesiące od ostatniej aktywności Użytkownika.

B. SKLEP INTERNETOWY (COOKIES)

 1. Sklep Internetowy wykorzystuje technologię „cookies” umieszczanych na urządzeniu Użytkownika, w celu umożliwienia rozpoznania Użytkownika i dostosowania się do jego potrzeb.
 2. Sklep Internetowy wykorzystuje cookies do:
 3. zapamiętania zalogowania (sesja trwa 30 minut od ostatniej aktywności Użytkownika, po czym cookie jest kasowane);
 4. zapamiętania zawartości koszyka Użytkownika (sesja trwa 30 dni od ostatniej aktywności Użytkownika, po czym cookie jest kasowane);
 5. zapamiętania preferencji wyświetlania strony Sklepu Internetowego przez Użytkownika (sesja trwa 30 dni od ostatniej aktywności Użytkownika, po czym cookie jest kasowane);
 6. tworzenia statystyk i raportów oglądalności funkcjonowania Sklepu Internetowego; (sesja trwa 30 dni od ostatniej aktywności Użytkownika, po czym cookie jest kasowane);
 7. personalizowania wyglądu Sklepu Internetowego przez wyświetlanie produktów, które algorytm Sklepu Internetowego wskaże jako interesujące dla Użytkownika w oparciu o produkty jakie kupił, włożył do koszyka, wyszukał w sklepie, a także ich autorów, producentów, kategorii – tj. produktów podobnych, ale nigdy nie łączone bezpośrednio z Danymi Osobowymi Użytkownika (sesja trwa 30 dni od ostatniej aktywności Użytkownika, po czym cookie jest kasowane);

C. GOOGLE ANALYTICS (COOKIES)

 1. Google Analytics wykorzystuje technologię „cookies”, czyli plików tekstowych umieszczanych na  urządzeniu Użytkownika, w celu umożliwienia przeanalizowania przez Sklep Internetowy źródeł ruchu i sposobu, w jaki odwiedzający z niego korzystają.
 2. Google gromadzi na swoich serwerach dane pozyskane z umieszczania na urządzeniach plików cookies i korzysta z tych informacji w celu tworzenia raportów i świadczenia innych usług związanych z ruchem i korzystaniem z Internetu.
 3. Google może również przekazywać te informacje osobom trzecim, jeżeli będzie zobowiązane to uczynić na podstawie przepisów prawa lub w przypadku, gdy osoby te przetwarzają takie informacje w imieniu Google.
 4. Dane, o których mowa w pkt XIII lit. C ust. 3 powyżej nie są łączone z Danymi Osobowymi podanymi przez Użytkownika, o których mowa w pkt III. i stanowią jedynie materiał do analizy statystycznej i mechanizmów korygowania błędów systemowych.
 5. Dane są przetwarzane przez 12 miesięcy od ostatniej aktywności Użytkownika, po czym cookie jest kasowane.

 

D. GOOGLE ADWORDS (COOKIES)

 1. Google AdWords wykorzystuje technologię „cookies”, czyli plików tekstowych umieszczanych na Twoim urządzeniu, w celu umożliwienia przez Sklep Internetowy oceny poprawności i skuteczności prowadzonej działalności reklamowej z wykorzystaniem sieci AdWords.
 2. Google gromadzi na swoich serwerach dane pozyskane z umieszczania na urządzeniach plików cookies i korzysta z tych informacji w celu tworzenia raportów i świadczenia innych usług związanych z ruchem i korzystaniem z Internetu.
 3. Google może również przekazywać te informacje osobom trzecim, jeżeli będzie zobowiązana to uczynić na podstawie przepisów prawa lub w przypadku, gdy osoby te przetwarzają takie informacje w imieniu Google.
 4. Dane, o których mowa w pkt XIII lit. D ust. 3 powyżej nie są łączone z Danymi Osobowymi podanymi przez Użytkownika, o których mowa w pkt III. i stanowią jedynie materiał do analizy statystycznej i mechanizmów korygowania błędów systemowych.
 5. Dane są przetwarzane przez 12 miesięcy od ostatniej aktywności Użytkownika, po czym cookie jest kasowane.

 

E. COOKIES PRZYCHODZĄCE Z SERWERÓW PARTNERÓW

 1. Sklep Internetowy korzysta ze skryptów i elementów oprogramowania dostarczonych i znajdujących się na serwerach jej partnerów biznesowych. Cookie takie mogą zawierać dane niezbędne partnerowi do realizacji usługi dostarczanej Sklepowi Internetowemu lub zawierające inne niż wymienione w Polityce
 2. Sklep Internetowy nie odpowiada za politykę partnerów w zakresie cookies. Administrator zaleca weryfikację każdego z  partnerów w zakresie własnym i samodzielne podjęcie przez Użytkownika decyzji co do akceptacji ich cookies.
 3. Sklep Internetowy wykorzystuje skrypty następujących partnerów:
 4. Google Inc. z siedzibą w Mountain View (CA, USA),
 5. Meta Platforms Technologies, LLC oraz Meta Platforms Technologies Ireland Limited.

XIV. POLITYKA PRYWATNOŚCI PARTNERÓW SKLEPU INTERNETOWEGO

 1. Sklep Internetowy nie odpowiada za standard i politykę ochrony prywatności stosowaną przez partnerów, właścicieli, operatorów czy administratorów ich stron.
 2. Administrator zaleca weryfikację każdego z partnerów przez Użytkownika we własnym zakresie i samodzielne podjęcie przez Użytkownika decyzji w zakresie powierzenia im Danych Osobowych:
 3. Google – https://www.google.pl/intl/pl/policies,
 4. Facebook – https://www.facebook.com/about/privacy/cookies.

 

XV. PRZEKAZYWANIE DANYCH OSOBOWYCH UŻYTKOWNIKA

 1. W szczególnych sytuacjach, w których obowiązujące prawo nakazuje Administratorowi Danych Osobowych przekazywanie zebranych danych organom państwowym, Administrator dane takie udostępni.
 2. Za wyjątkiem sytuacji wskazanej w pkt XV. ust. 1 powyżej, dane osobowe Użytkownika w zakresie dozwolonym przez prawo i na podstawie odrębnych umów powierzenia, przekazywane będą określonym podmiotom wyłącznie w związku z koniecznością realizacji umownego lub prawnego obowiązku Administratora Danych Osobowych. Do kategorii podmiotów jakim mogą być przekazywane dane należą: agencje reklamowe, banki, biura księgowo-rachunkowe, dostawcy usług IT, firmy kurierskie, firmy logistyczne, instytucje płatnicze, przewoźnicy.
 3. W przypadku takiego przekazania, Administrator Danych Osobowych zawiera z tymi podmiotami stosowne umowy powierzenia, gwarantujące najwyższy standard ochrony i zachowanie poufności oraz bezpieczeństwa Danych Osobowych, a także ich wykorzystanie jedynie w celu realizacji umownego lub prawnego obowiązku Administratora Danych Osobowych.

 

XVI. ZMIANA POLITYKI PRYWATNOŚCI SKLEPU INTERNETOWEGO

 1. Sklep Internetowy zastrzega sobie prawo zmiany Polityki, o ile będzie wymagać tego obowiązujące prawo, ulegną zmianie warunki technologiczne funkcjonowania Sklepu Internetowego lub zmiana będzie wprowadzać standard wyższy od minimum wymaganego prawem.
 2. O każdej zmianie Polityki Sklep Internetowy powiadomi zarejestrowanych Użytkowników drogą elektroniczną (na wskazany przy rejestracji e-mail).
 3. Aktualny tekst polityki prywatności zawsze będzie znajdować się pod adresem: https://greyhoundcandle.pl/politykaprywatnosci

XVII. KONTAKT

 1. Sklep Internetowy skontaktuje się z Użytkownikiem korzystając z adresu e-mail podanego przy rejestracji, a tylko w szczególnych sytuacjach korzystać będzie z podanego przez Użytkownika numeru telefonu.
 2. W przypadku jakichkolwiek pytań lub wątpliwości co do polityki prywatności i bezpieczeństwa Danych Osobowych zachęcamy do kontaktu e-mail shop@greyhoundcandle.com
 3. W przypadku chęci aktualizacji lub usunięcia Danych Osobowych przez Użytkownika prosimy o kontakt
  e-mail: shop@greyhoundcandle.com
 4. We wszelkich sprawach związanych z Polityką można korespondować z Administratorem pod adresem wskazanym w pkt I ust. 1 Polityki.

 

POLITYKA PRYWTANOŚCI OBOWIĄZUJE OD DNIA 01 WRZEŚNIA 2023

 

up
Shop is in view mode
View full version of the site
Sklep internetowy Shoper Premium